ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bad-tempered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bad-tempered, *bad-tempered*,

-bad-tempered- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a bad-tempered bitch.เธอช่างเป็นผู้หญิงอารมณ์ร้ายจริงๆ
Please tell me you got that bad-tempered reptile back in his box.ได้โปรด บอกฉันว่าสัตว์เลื้อยคลานนั้นกลับไปแล้ว กลับไปที่กล่อง

-bad-tempered- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 丧气鬼 / 喪氣鬼] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person

-bad-tempered- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌の悪い[きげんのわるい, kigennowarui] (exp,adj-i) bad-tempered

-bad-tempered- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition ; hyperthymia FR:
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: irritable ; in a bad mood ; bad-tempered ; annoyed FR: de méchante humeur ; en colère
ขี้โมโห[adj.] (khī mōhō) EN: apt to anger ; choleric ; bad-tempered FR: coléreux ; colérique ; irascible ; soupe au lait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bad-tempered-
Back to top