ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-augment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น augment, *augment*,

-augment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That we transfer men with special qualifications to augment the staff here in Chicago.ผมอยากให้ย้ายคนกลุ่มนึงที่มีคุณสมบัติมาเสริมทีม เจ้าหน้าที่พิเศษในชิคาโก
We're trying to augment her fifth, sixth, and seventh chakras.เราพยายามโต้แย้งกัน ครั้งที่ห้่า หก เจ็ด พลังจิตของเธอ
A woman well past her prime seeking to augment her social status by doling out her late husband's ill-gotten gains.คุณจะบริจาคเงินให้ผมเท่าไหร่ล่ะ
Nelson, I discovered a mutation, a mutation that would allow us to augment the human mind.เนลสัน พ่อค้นพบการกลายพันธุ์ การกลายพันธุ์ที่ทำให้เรา สร้างจิตใจมนุษย์เสมือนได้
"There will come a point in which there will be so much data, man will need to augment the human mind just to process it."จะต้องถึงจุดที่ มีข้อมูลมากมายมหาศาล มนุษย์ต้องเสริมสร้าง จิตใจจึงจะประมวลผลมันได้
Let's be prepared to augment should they require our assistance.เตรียมตัวให้พร้อม หากพวกเขาต้องการกำลังเสริม

-augment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ประเทือง[v.] (pratheūang) EN: enhance ; improve ; augment ; better ; prop up FR: améliorer
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert FR: ajouter ; additionner ; augmenter ; compléter
เติมแต่ง[v. exp.] (toēm taeng) EN: augment FR:
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -augment-
Back to top