ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-attorney-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attorney, *attorney*,

-attorney- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สกอ. (n.) Office of the State Attorney Commission
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (n.) Office of the State Attorney Commission Syn. สกอ.
อส. (n.) Office of the Attorney General Syn. สำนักงานอัยการสูงสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
Mohandas K. Gandhi, attorney at law.โมฮานดัส เค คานธี ทนายความ
And since I am, in your eyes, colored I think we can deduce there is at least one colored attorney in South Africa.เมื่อคุณเห็นผมมีผิวสี ก็ถือซะว่า มีทนายผิวสีหนึ่งคนในแอฟริกาใต้
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้
You will now be turned over to the U.S. Attorney General's office.สำนักงานอัยการสูงสุด ของสหรัฐจะจัดการต่อไป
That's why the district attorney is so hard-nosed this time.ชั้นดีใจจังเลยที่จะได้ทำหนังสือพิมพ์เอง ว้าว มีความสุขจัง วิ้ว บราโว่
Subsequently, I was deeply shocked when a fellow attorney came to me... and asked me if I was now going to wash my hand.ต่อมาผมตกใจอย่างมาก เมื่อทนายเพื่อนมาหาผม ... และถามฉัน ifl ตอนนี้ ไปซักมือของฉัน
My wife, Yon, is also a practicing attorney born in Bangkok.ภรรยาผม ยอน ที่เป็นทนายความฝึกหัด... ...ก็เกิดที่กรุงเทพ
I'm a private defense attorney for some Americans in Thailand.ผมเป็นทนายความเอกชน ที่ว่าความให้คนอเมริกันในประเทศไทย
He's the top defense attorney in the state.เขาเป็นทนายฝ่ายจำเลยระดับท๊อปของรัฐ แน่นอน เขาเป็นไอ้โง่
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ
Howie Rottman, the attorney I told you about.นี่ฮาววี่ ทนายความที่ผมพูดถึง

-attorney- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理委任状[だいりいにんじょう, dairiininjou] (n) power of attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one)
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney
包括委任状[ほうかついにんじょう, houkatsuininjou] (n) general power of attorney
司法長官[しほうちょうかん, shihouchoukan] (n) attorney general; attorney-general
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney
検事総長[けんじそうちょう, kenjisouchou] (n) attorney general

-attorney- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
จดหมายมอบฉันทะ[n. exp.] (jotmāi møpc) EN: letter of attorney FR:
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp) EN: power of attorney ; proxy FR:
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp) EN: proxy ; letter of power of attorney FR:
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān ) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office FR:
ผู้รับมอบอำนาจ[n. exp.] (phū rap møp) EN: attorney FR:
สำนักงานอัยการสูงสุด[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Attorney General ; Attorney General's Office FR:
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanā) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney FR:
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jaml) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant FR: avocat de la défense [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff FR:
ทนายขอแรง[n. exp.] (thanāi khør) EN: court-appointed attorney ; free legal counsel FR:
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

-attorney- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.]
Generalvollmacht {f}full power of attorney
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General
Bevollmächtigung {f}power of attorney

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -attorney-
Back to top