ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-attitude-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attitude, *attitude*,

-attitude- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
ทำปากทำคอ (v.) assume an attitude in speaking See also: speak in an affected way
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา
ปางปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this attitude of yours isn't helping anything.และทัศนคติของคุณนี้ไม่ได้ช่วยอะไร
Well, maybe I'll just take my attitude and leave!ดีบางทีฉันเพียงแค่จะใช้ทัศนคติของฉันและปล่อย!
You finally do it, and what do you get? Attitude and insults.พอนายเป็นแล้วผลออกมาเป็นยังไงล่ะ โมโหกับมาว่าเรา
I come from hell. My grandma has got more attitude than you.นี่คุณ ผมโตมากับพวกนักเลง ยายผมยังดุกว่าคุณเสียอีก
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
A man's attitude goes some ways... to the way his life will be.ทัศนคติของผู้ชายจะเป็นตัวกำหนด วิถีชีวิตของเขา
That a man's attitude determines, to a large extent, how his life will be.ทัศนคติของผู้ชายเป็นตัวกำหนด ว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไง
What kind of attitude is that?ทำแบบนี้หมายความว่าไง
Well that's just a general attitude that they possess.นั่นเป็นทัศนคติที่มีทั่วไป
That this devil-may-care attitude just won't fly I have to talk to Princess Fiona.ไอ้ปิศาจ มันจะไปสนใจภาพพจน์อะไร เพียงแค่ไม่ ได้โปรด,... ฉันต้องคุยกับเจ้าหญิง ฟิโอนา.
Now, what the young ladies in this grade need is an attitude makeover.ตอนนี้,สิ่งที่พวกเธอทั้งหลายต้องการ คือการเปลี่ยนทัศนคติ
I think you've got an attitude problem, my friend.ฉันคิดว่าแกมีปัญหาเรื่องทัศนคติ เจ้าตัวแสบ

-attitude- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled

-attitude- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude
冷視[れいし, reishi] (n,vs) giving a cold look; icy stare; taking a cold-hearted attitude
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
大上段[だいじょうだん, daijoudan] (n) raising a sword above one's head (to slay); haughty attitude
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture)
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
意識を変える;意識をかえる[いしきをかえる, ishikiwokaeru] (exp,v1) to alter one's state of consciousness; to change one's mindset; to change one's attitude
意識調査[いしきちょうさ, ishikichousa] (n) opinion poll; attitude survey; (P)
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
改過自新[かいかじしん, kaikajishin] (n) changing one's attitude or conduct and making a new start; turning over a new leaf
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
旗幟鮮明[きしせんめい, kishisenmei] (n) making one's attitude (position, stand) clear (lit
気宇壮大[きうそうだい, kiusoudai] (n,adj-na) magnanimous in one's attitude of mind; grand in one's idea or mind-set
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
高姿勢[こうしせい, koushisei] (adj-na,n) high profile; aggressive attitude

-attitude- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตคติ[n.] (jētakhati =) EN: attitude FR: attitude [f]
เจตคติเฉพาะ[n. exp.] (jētakhati c) EN: specific attitude FR:
เจตคตินิเสธ[n.] (jētakhati n) EN: negative attitude FR:
เจตคตินิยม[n.] (jētakhatini) EN: positive attitude FR:
เจตคติทั่วไป[n. exp.] (jētakhati t) EN: general attitude FR:
เก็นจิ เก็นบุตซึ [n. exp.] (kenji kenbu) EN: Genchi Genbutsu ; Gemba attitude FR:
คะแนนเจตคติ[n. exp.] (khanaēn jēt) EN: attitude score FR:
ความไม่ใส่ใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: devil-may-care attitude FR: je-m'en-foutisme [m] = je m'en foutisme [m] (fam.) ; indifférence [f]
กระลา[n.] (kralā) EN: attitude FR:
มาด[n.] (māt) EN: manner ; style ; demeanor ; pose FR: attitude [f]
ปาง[n.] (pāng) EN: Buddha posture ; style of image of Buddha ; attitude of a deity figure FR: posture du Bouddha [f]
ปฐมเทศนา[n.] (pathommathē) EN: Buddha' s first sermon ; a style of Buddha in the attitude of giving a sermon FR:
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer
เปลี่ยนสี[v. exp.] (plīen sī) EN: change one's attitude FR:
เปลี่ยนท่าที[v. exp.] (plīen thāth) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over FR: changer d'attitude
เปลี่ยนทัศนคติ[v. exp.] (plīen thats) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind FR: changer d'attitude
ปรับทัศนคติ[X] (prap thatsa) EN: attitude adjustment FR:
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าที[n.] (thāthī) EN: attitude ; reaction ; manner ; gesture FR: attitude [f] ; comportement [m] ; intention [f]
ทัศนคติ[n.] (thatsanakha) EN: attitude ; opinion ; view ; viewpoint FR: attitude [f]
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakha) EN: conservative attitude FR: attitude conservatrice [f]
ทัศนคติด้านบวก[n. exp.] (thatsanakha) EN: positive attitude FR: attitude positive [f]
ทัศนคติด้านลบ[n. exp.] (thatsanakha) EN: negative attitude FR: attitude négative [f]
ทีท่า[n.] (thīthā) EN: attitude ; posture ; position ; stance FR: attitude [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]
ทุกรกิริยา[n.] (thukkarakir) EN: attitude of suffering ; self mortification ; [name of a Buddha posture] FR:
วางตน[v. exp.] (wāng ton) EN: behave ; conduct oneself ; comport oneself ; adopt an attitude FR:
ยืนจังก้า[v. exp.] (yeūn jangkā) EN: strike an attitude of confrontation ; belligerently confront ; take a threatening stance ; be planted on FR:

-attitude- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work
Chauvihaltung {f}male chauvinist attitude
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -attitude-
Back to top