ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assumption-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assumption, *assumption*,

-assumption- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you make a guy promise never to get in touch, they can make the wild assumption that you don't want them ever to get in touch.เมื่อเธอให้ใครสัญญาว่าไม่ให้ติดต่อมา พวกเขาก็ต้องสรุปเอาว่า เธอไม่ต้องการให้พวกเขาติดต่อมาเด็ดขาด
It's a fair assumption that every human being real human beings flesh and blood ones not corporations but every flesh and blood human being is a moral person.มันก็เป็นสมมติฐานที่ถูกต้องว่ามนุษย์ทุกคน มนุษย์จริง ๆ ที่มีเลือดมีเนื้อ
But that assumption was a problem.แต่สมมุติฐานนั้นเองก็เป็นปัญหา
This is actually an important point, believe it or not, because there is another such assumption that a Iot of people have in their minds right now about global warming that just ain't so.อันที่จริงเรื่องนี้คือจุดสำคัญ เชื่อหรือไม่ เพราะว่ามีอีกสมมุติฐานนึง ที่ผู้คนจำนวนมากมีอยู่ในใจในขณะนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
The assumption is something like this.สมมุติฐานทำนองนั้นก็คือ โลกมีขนาดใหญ่มาก
We'll proceed on the assumption That these 12 were bay harbor victims.เราจะทำตามขั้นตอนที่สมมติว่า ทั้ง 12 คนนี้เป็นเหยื่อจอมสับฯ
We are now operating under the assumption that our killer is somehow connected to law enforcement.ตอนนี้เรามีข้อสรุปว่า นักฆ่าของเรามีความเกี่ยวข้องกับ การรักษากฎหมาย
That's the assumption that we're working under, yes, sir.จากการสันนิษฐานจากข้อมูลที่เราได้รับ ใช่ครับ
Okay, assumption A, Burkett% Randle has a new product.เอาล่ะ สมมติฐานแรก BR มีสินค้าตัวใหม่
Who'd normally make such an assumption from this picture?คนปกติจะไปทำอะไรเหมือนในรูปนี้ได้ยังไง
That's a hell of an assumption to make...คนของความรุนแรง เดาไปใหญ่แล้วครับ
The Boston police are working on the assumption that her father was the target.(เสียงเครื่องมือดัง)

-assumption- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 圣母升天节 / 聖母升天節] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)

-assumption- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサンプション[, asanpushon] (n) assumption
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption
僭称[せんしょう, senshou] (n,vs) pretension; assumption (of a title)
就任[しゅうにん, shuunin] (n,vs,adj-no) inauguration; assumption of office; (P)
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva)
聖母被昇天[せいぼひしょうてん, seibohishouten] (n) (See 聖母マリア) Assumption (of the body and soul of Mary into heaven)
試論[しろん, shiron] (n) essay; tentative assumption
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption
仮定[かてい, katei] assumption

-assumption- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัสสัมชัญ[n. prop.] (Assamchan) EN: Assumption FR:
การเข้ารับมอบตำแหน่ง[n. exp.] (kān khao ra) EN: assumption of office FR:
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption FR:
การสันนิษฐาน[n.] (kān sannitt) EN: presumption ; assumption FR:
การสมมุติ[n.] (kān sommut) EN: assumption FR:
การตั้งสมมุติฐาน ; การตั้งสมมติฐาน[n. exp.] (kān tang so) EN: hypothesis ; assumption FR:
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี[n. exp.] (khø sommott) EN: assumption FR:
ข้อสมมุติ[n. exp.] (khø sommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory FR: hypothèse [f]
ข้อตกลงเบื้องต้น[n. exp.] (khø toklong) EN: assumption FR:
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)[org.] (Mahāwitthay) EN: Assumption University (Abac) FR:
โรงเรียนอัสสัมชัญ (อสช)[org.] (Rōngrīen As) EN: Assumption College (AC) FR:
สมมติฐาน ; สมมุติฐาน[n.] (sommottithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน ; สมมติฐาน[n.] (sommuttithā) EN: hypothesis ; supposition ; assumption FR: hypothèse [f]

-assumption- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lastannahme {f}loading assumption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assumption-
Back to top