ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assay-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assay, *assay*,

-assay- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The headspace assay came back and showed levels of carbon monoxide in all the vics, as well as the dead lice on the businessman's headผลจากการวิเคราะห์ไอระเหยของสารตัวอย่าง\ แสดงให้เห็นระดับของคาร์บอนมอน็อกไซด์ในเหยื่อทั้งสาม เช่นเดียวกับเหาที่ตาย บนหัวของนักธุรกิจ

-assay- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA
診断検査[しんだんけんさ, shindankensa] (n) diagnostic examination; diagnostic assay
試金[しきん, shikin] (n,vs) assay (of metal, ore, etc.); assaying
試験法[しけんほう, shikenhou] (n) assay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assay-
Back to top