ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-arrangement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น arrangement, *arrangement*,

-arrangement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The arrangement was I wouldn't kill you.- ข้อตกลงคือฉันจะไม่ฆ่านาย
There must be some arrangement we can make?. ผมว่า เราน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ ใช่ไหม?
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์
I have an arrangement with an officer on the other side of the ship. Jack and I can get off safely. Both of us.ฉันตกลงกับจนท.แล้ว แจ็คกับฉันจะได้ไปทั้งคู่เลย
Our arrangement with the Frenchman was for our daughter only.ข้อตกลงระหว่างผมกับคนฝรั่งเศส คือลูกสาวผมเท่านั้น
Have the most expensive birthday floral arrangement delivered to this addressให้ใครสั่งดอกไม้หน่อยสิ เอาสวยๆแพงๆ ..ส่งตามที่อยู่นี้นะ
Why he would make this arrangement suddenly.ว่าทำไมเค้าถึงได้ตัดสินใจกระทันหันขนาดนี้
Sir, I believe it's best to call off the arrangement as your grandson wishes.แต่ดิฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีที่สุด หากจะยกเลิกการแต่งงานนะคะท่าน
But not enough to give me this deluxe iris arrangement from main street florists.แต่ มันยังไม่ซาบซึ้งพอทีจะให้ดอกไอริสช่อใหญ่ จากร้านดอกไม้ชื่อดังกับฉันซินะ
Were you aware of any arrangement officer bellick had with any inmate regarding prison industries?คุณเคยสงสัยมั้ยว่าที่โรงงานมีเรื่องผิดปรกติ\ระหว่างเจ้าหน้าที่เบลลิคกับนักโทษคนอื่น?
Are you aware of any arrangement officer bellick had with any inmate regarding prison industries?คุณเคยสงสัยมั้ยว่ามีเรื่องผิดปกติ ระหว่างเจ้าหน้าที่เบลลิคกับนักโทษในหน่วยทำงานพวกนั้น?

-arrangement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)

-arrangement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement
盛り花[もりばな, moribana] (n) flower arrangement in a built-up style
立体構造[りったいこうぞう, rittaikouzou] (n,adj-no) spatial structure; structural arrangement
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement

-arrangement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บทเฉพาะกาล[n.] (botchaphǿkā) EN: temporary provisions ; transitory provisions ; interim arrangement FR:
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การจัดเรียง[n. exp.] (kān jatrīen) EN: arrangement ; array FR:
การเรียง[n.] (kān rīeng) EN: arrangement FR: classement [m]
การเรียงตัว[n. exp.] (kān rīeng t) EN: arrangement FR:
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement ; construct FR: structure [f] ; ossature [f] ; squelette [m] ; organisation [f] ; cadre [m] ; construction [f] (fig.)
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
พิธาน[n.] (phithān) EN: arrangement FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: order ; method ; system ; organisation ; organization (Am.) ; proper arrangement ; form FR: ordre [m] ; méthode [f] ; organisation [f] ; forme [f]
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:

-arrangement- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
Verbindungsanlage {f}connected arrangement
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Messschaltung {f}measure arrangement
Ordnungsprinzip {n}principle of arrangement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -arrangement-
Back to top