ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aristocracy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aristocracy, *aristocracy*,

-aristocracy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า

-aristocracy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラシー[, arisutokurashi-] (n) aristocracy
斜陽族[しゃようぞく, shayouzoku] (n) declining or impoverished aristocracy
貴族政治[きぞくせいじ, kizokuseiji] (n,adj-no) aristocracy

-aristocracy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิชนาธิปไตย[n.] (aphichanāth) EN: aristocracy FR: aristocratie [f]
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan kh) EN: nobility ; aristocracy FR: noblesse [f] ; aristocratie [f]
ผู้ดี[n.] (phūdī) EN: fine person ; gentleman ; lady ; upperclass people ; person of good family ; good people ; aristocracy FR: personne éduquée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aristocracy-
Back to top