ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aqueous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aqueous, *aqueous*,

-aqueous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, my thinking is, by tapering the phenyl, you get an oilier aqueous layer, and hence-เอาล่ะ สิ่งที่ผมคิดก็คือ โดยกรรมวิธีค่อยๆสกัดสารฟีนิล คุณจะได้รับสารสกัดออกมาเป็นไอน้ำ

-aqueous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水相[shuǐ xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, 水相] aqueous solution
眼房水[yǎn fáng shuǐ, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 眼房水] aqueous humor
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, 眼房] camera oculi; aqueous chamber of the eye

-aqueous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンモニア水[アンモニアすい, anmonia sui] (n) ammonia water; aqueous ammonia
房水[ぼうすい, bousui] (n) aqueous humor
水成岩[すいせいがん, suiseigan] (n) aqueous rock
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution
鉄渋[かなしぶ, kanashibu] (n) aqueous iron rust

-aqueous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aqueous-
Back to top