ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-approximate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น approximate, *approximate*,

-approximate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've merely made a preliminary reconnoitre, which has yielded a very approximate figure.ภูเขาของคุณเลย เราเพียงแต่... ปักหลักพื้นฐานไว้เท่านั้น ซึ่งมันให้
Neighbors said they heard the radio get turned up at the approximate time of death.ข้างห้องบอกว่า ได้ยินเสียงวิทยุดังลั่น ประมาณช่วงเวลาเดียวกับการตายพอดี
Of the approximate size and weight of Annie.ที่มีขนาดและน้ำหนัก ใกล้เคียงกับแอนนี่
It's been just under 3 hours with an average walking speed of 2.5 miles per hour, which rounds up to an approximate 8-mile radius.ในช่วงเวลา 3 ชม. เฉลี่ยอัตรา ความเร็วของการเดินเท้า 2.5 ไมล์ต่อ ชม.
The approximate size and weight of Annie.ที่มีขนาดกับน้ำหนัก ใกล้เคียงกับแอนนี่
You approximate the time curvature using a seventh order polynomial.คุณประมาณความโค้งของเวลา โดยใช้สมการโพลีโนเมียลยกกำลังเจ็ด
And the remodeling gave us an approximate age-- about 30.และการทำศัลยกรรมนี่ทำให้เรารู้ว่าอายุประมาณ 30
This is a female, same approximate age.ศพนี้เป็นเพศหญิง อายุคราวๆ เดียวกัน
I'm simply describing the perpetrator and approximate speed of travel, wiseass.ฉันแต่อธิบายตัวคนร้าย และความเร็วในการเคลื่อนที่
Okay. Can you give me an approximate time when I'll be having sex?โอเค ขอเวลาแน่นอนที่ฉันจะมีเซ็กส์หน่อยได้มั้ย?
But wherever Alex was, most of the sound waves were being reflected back off multiple hard surfaces at these approximate distances.แต่ที่ไหนก็ตามที่อเล็กซ์อยู่ คลื่นเสียงส่วนใหญ่ กำลังถูกสะท้อนกลับ จากพื้นผิวหนาๆ หลายด้าน
Max, how about an approximate time of death?แม็กซ์ แล้วเรื่อง เวลาตายโดยประมาณล่ัะ?

-approximate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概数[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ, 概数 / 概數] approximate number (两三百, 十幾|十几, 一千多 etc)
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, 约计 / 約計] approximate estimate; a rough count
近似解[jìn sì jiě, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ ㄐㄧㄝˇ, 近似解] approximate solution
约数[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 约数 / 約數] divisor (of a number); approximate number

-approximate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
仮渡し[かりわたし, kariwatashi] (n,vs) temporary approximate payment
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P)
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)
近似計算[きんじけいさん, kinjikeisan] (n) rough or approximate calculation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution

-approximate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยประมาณ[adj.] (dōi pramān) EN: approximate FR:
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
ประมาณค่า[v. exp.] (pramān khā) EN: estimate ; approximate ; calculate FR: estimer la valeur ; estimer ; évaluer ; calculer la valeur
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate ; rate FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
เวลาโดยประมาณ[n. exp.] (wēlā dōi pr) EN: approximate time FR: heure approximative [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -approximate-
Back to top