ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apparently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apparently, *apparently*,

-apparently- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก
Mr. Boddy lay on the floor apparently dead.คุณบ๊อดดี้นอนอยู่บนพื้น เห็นได้ชัดว่าตายแล้ว
Yes, well, apparently they're not inclined to do that for you, Captain.ผมว่า พวกมันก็คงไม่อยากทำอะไรให้คุณหรอก
And apparently roaming free.- เห็นว่ามีบริการโรมมิ่งฟรีด้วย
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์
I know. I quit. Apparently they're bad for you.รู้แล้ว เลิกน่ะ สูบแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพ
According to this communiqué from the prison... our client apparently had a visit from her sister... a Miss Delta Nu.มีรายงานจากคุกว่า ลูกความของเรามีน้องสาวไปเยี่ยม มิส เดลต้า นู
A new man, so to speak. Like you, apparently free.เป็นคนใหม่ เป็นอิสระเช่นเดียวกับคุณ
You should be dead, but apparently you weren't ready for that either.เธอควรจะตายไป แต่เธอก็ยังไม่พร้อมสำหรับมันเช่นกัน
No, apparently they've been off-again for a while. For quite a while.ไม่ พวกเขาเลิกกันมาพักนึงแล้ว พักใหญ่ๆ ด้วย

-apparently- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted

-apparently- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思しい[おぼしい, oboshii] (adj-i) (uk) (esp. 〜とおぼしい) appears to be; apparently
表面上[ひょうめんじょう, hyoumenjou] (adv,adj-no) on the surface; ostensibly; superficially; apparently

-apparently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: as if ; as though ; apparently FR: comme si
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
รอย[X] (røi) EN: maybe ; it looks like ; apparently FR:
ตามที่ได้รู้มา[adv.] (tām thī dāi) EN: apparently FR:
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:
อย่างเด่นชัด[adv.] (yāng dencha) EN: clearly ; apparently ; distinctively FR:
อย่างเห็นได้ชัด[adv.] (yāng hen dā) EN: apparently FR: de façon évidente

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apparently-
Back to top