ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anxiously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anxiously, *anxiously*,

-anxiously- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Families and relatives of those who are missing are still anxiously waiting for more news.ขณะที่ครอบครัวและญาติผู้ที่ยังสูญหาย ยังคงรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายใจ
I will be anxiously waiting for yaฉันจะคอยเป็นห่วงแกแล้วกัน
We have anxiously awaited your return, my liege.เรารอคอยท่านมานานมา มายลอร์ด...
The finance minister's anxiously awaiting your arrival.รัฐมนตรีคลังรอการไปถึงของคุณอย่างตื่นเต้น
You don't know how anxiously Madame Shin is waiting for it.เธอไม่รู้หรอก คุณซิมเขาตั้งตารอของสิ่งนี้มากเลยนะ
I know I'm going to be a bridesmaid at Mike and Tina's wedding, and I'm gonna be anxiously awaiting, just like everyone else, to see if their babies are Asian, too.ชั้นรู้ว่าชั้นจะเป็นเพื่อนเจ้าสาว ของงานแต่งทีน่ากับไมค์ ชั้นรู้ว่า ชั้นแทบทนไม่ไหวเหมือนทุกๆคน
Imagine an audience anxiously awaiting your arrival.ใช่ มันคือเครื่องยนต์เก่าๆ
This week, you showed us what it feels like to wait anxiously by the phone that never rings.อาทิตย์นี้ เธอทำให้เราเข้าใจว่า ความรู้สึกที่ต้องรอโทรศัพท์แต่มันไม่เคยดังเป็นยังไง

-anxiously- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P)
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anxiously-
Back to top