ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anticlimax-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anticlimax, *anticlimax*,

-anticlimax- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax
竜頭蛇尾[りゅうとうだび, ryuutoudabi] (n) a strong beginning and a weak ending; an anticlimax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anticlimax-
Back to top