ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anticipation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anticipation, *anticipation*,

-anticipation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ
In anticipation of incarceration.15ปีในคุกไม่ได้ช่วยอะไร อาวุธมีแค่กำหมัด
These people came in anticipation of crossing into Mexico.ผู้คนซึ่งหวังข้ามพรมแดนเข้าไปยังเม็กซิโก
There's still many movies to make and anticipation for them.ยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่จะต้องถ่ายทำ
More than half of Fallujah's 250,000 residents have already fled in anticipation of the offensive.มากกว่าครึ่งของฟาลูยา กว่า 250,000... ...หนีไปเข้าร่วมพวกต่อต้าน
In anticipation of your answer, we took the liberty of bringing your car along.เราคาดอยู่ก่อนว่านายจะตอบแบบนี้ เราเลยถือวิสาสะเอารถของนาย
Members of Terra-Save lie in Wait here in front of Ηarvardville Airport in anticipation of Senator Davis, imminent arrival.กลุ่มสมาชิกของเทร่าเซฟ ยืนชุมนุมกันที่ท่าอากาศยานฮาร์วาร์ดวิลล์ เพื่อรอพบกับ ส.ว.เดวิส ที่กำลังจะลงจากเครื่อง
In anticipation of that, I have devoted other resources to finding him.การที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับที่อยู่ของเขานั้น ผมได้ศึกษาหนทางอื่นเพื่อที่จะค้นหาตัวเขา
This room we're in now, this entire program, was created in anticipation of just such a moment.พวกเราทั้งหมดในห้องนี้ ที่ฟังอยู่ด้วยกัน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรอคอย ช่วงเวลาที่มีค่าแบบนั้น
In anticipation of tonight.หลังจากได้เสร็จภารกิจคืนนี้
And we wait with great anticipation for Russia, India and the United Statesเรากำลังรอคอย การให้ความร่วมมือครั้งสำคัญ สำหรับประเทศรัสเซีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

-anticipation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, 预期收入票据 / 預期收入票據] revenue anticipation note (RAN, financing)

-anticipation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop
先見の明[せんけんのめい, senkennomei] (n) foresight; anticipation
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n,vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation

-anticipation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคาด[n.] (kān khāt) EN: anticipation FR:
การคาดเดา[n.] (kān khātdao) EN: conjecture ; anticipation ; assumption FR:
การคาดคะเน[n.] (kān khātkha) EN: conjecture ; anticipation ; expectations FR: conjecture [f]
การรอคอยอย่างคาดหวัง[n. exp.] (kān røkhøi ) EN: anticipation FR:
ความคาดหมาย[n.] (khwām khātm) EN: expectation ; anticipation FR: anticipation [f]
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme

-anticipation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorwegnahme {f} | neuheitsschädliche Vorwegnahme einer Erfindunganticipation | anticipation of invention

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anticipation-
Back to top