ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-annihilation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น annihilation, *annihilation*,

-annihilation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is where we stopped the annihilation of the world.เราอยู่ที่ที่กำลังหยุด การทำลายล้างโลก
If you value your lives over your complete annihilation listen carefully, Leonidas.เซอร์สิสยึดครองและควบคุมทุกสิ่ง ที่พระองค์มองดู พระองค์นำทัพใหญ่มหึมา เพียงเดินทัพแผ่นดินก็สะเทือน
Even now you are defiant in the face of annihilation and the presence of a god.ข้ายินดีสังหารผู้ใดก็ตามในทัพ เพื่อชัยชนะ
"When the fort falls Annihilation follows"\" เมื่อป้อมถูกทำลาย จะเป็นแบบนี้ \"
He's the prophet that predicted the annihilation of the earth.ดังนั้นในเงื่อนไขของ jurisdictional, จ.
Total annihilation in T minus 6 minutesการทำลายล้าง ในอีก 6 นาที
Total annihilation in T minus 30 secondsการทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ในอีก 30 วินาที
First consideration: complete annihilation of the body.การพิจารณาประการที่หนึ่ง เป็นการทำลายซากศพสมบูรณ์แบบ
And the only thing standing between them and total annihilation is the Smithsonian.และสิ่งเดียวที่ทำให้ศิลปะอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยไม่ถูกทำลายล้าง นั่นคือสมิทโซเนี่ยนแห่งนี้
Maybe annihilation isn't the only way to stop this war.บางทีการทำลายล้างอาจจะไม่ใช่ ทางเดียวที่จะหยุดสงครามนี้
There are three million species of animals living in the tropical rain forests, and one of them, the red fire ant, lives underground, under constant threat of annihilation from flash floods.บนโลกนี้มีสัตว์อยู่ สามล้านชนิด อาศัยอยู่ในป่าฝน และหนึ่งในพวกมันคือมดคันไฟ
Well, you better have a great one 'cause you're about to be responsible for the annihilation of a city.ดีคุณควรที่จะมีหนึ่งที่ดีเพราะ คุณกำลังจะต้องรับผิดชอบในการ ทำลายล้างของเมือง

-annihilation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, 断灭 / 斷滅] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, 断灭论 / 斷滅論] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda)

-annihilation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
対消滅[ついしょうめつ, tsuishoumetsu] (n) annihilation (of particle and anti-particle)
掃滅;剿滅[そうめつ, soumetsu] (n,vs) wiping out; annihilation
殲滅[せんめつ, senmetsu] (n,vs) extermination; annihilation
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P)
滅殺[めっさつ, messatsu] (n,vs) obliteration; annihilation
絶命[ぜつめい, zetsumei] (n,vs) end of life; death; annihilation

-annihilation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลัย[n.] (banlai) EN: disaster ; calamity ; destruction ; annihilation FR:
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction FR: annihilation [f] ; destruction [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -annihilation-
Back to top