ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ambivalence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ambivalence, *ambivalence*,

-ambivalence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, daylight hasn't shown the same ambivalence towards me.น่าเสียดาย แสงตะวันกลับไม่ได้ แสดงความไม่แน่ใจแบบเดียวกันนี้ต่อผม

-ambivalence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence
両面価値[りょうめんかち, ryoumenkachi] (n,adj-no) ambivalence
愛憎併存[あいぞうへいそん, aizouheison] (n) ambivalence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ambivalence-
Back to top