ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-amateurish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amateurish, *amateurish*,

-amateurish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate the fact that I'm amateurish and useless.ฉันเกลียดความจริงที่ว่า ฉันไม่ชำนาญและไร้ประโยชน์
Do you finally realize how futile and amateurish your attempts to live up to my expectations have been?เธออยากจบแค่มือสมัครเล่นเหรอ ความพยายามจะทำให้เธอ เป็นไปตามความคาดหวัง

-amateurish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
殿様商売[とのさましょうばい, tonosamashoubai] (n) amateurish (dilettantish) business
殿様商法[とのさましょうほう, tonosamashouhou] (n) amateurish (dilettantish) way of doing business
素人細工[しろうとざいく, shiroutozaiku] (n) amateurish work
素人臭い[しろうとくさい, shiroutokusai] (adj-i) amateurish

-amateurish- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -amateurish-
Back to top