ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-although-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น although, *although*,

-although- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His shoulders were still powerful, although very old.ไหล่ของเขาก็ยังคงมี ประสิทธิภาพ แม้จะเก่ามาก
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร.
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้
I've certainly seen you before, although you may not have seen me.ฉันเคยเห็นคุณอย่างแน่นอน แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นฉันก็ตาม
And although many thoughts raced through our minds, we barely spoke.เรามุ่งหน้ากลับบ้าน แม้จะมีหลายๆ เรื่อง วิ่งทะลุหัวจิตหัวใจของเรา แต่เราก็ไม่ได้พูดกันเลย
And although it was hard, he gutted it out like he always did.และแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยาก แต่เขาก็สู้จนถึงที่สุด เหมือนที่เขาเคยทำ
My children will be raised as glasnostics - although I don't have any.ลูก ๆ ของฉันจะได้รับการยกฐานะ glasnostics - แม้ว่าฉันไม่ได้มี
Over the years, Mom got better, although it seemed like all her fears turned into worries about me.เวลาผ่านไปหลายปี แม่ก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับความกลัวของเธอ เปลี่ยนไปเป็นความกังวลเกี่ยวกับฉัน
'Cause I'm a gamblin'boogie man although I don't play fairเพราะฉันคือเกมบ์ลินบูกี้แมน ยังไงฉันไม่ก็เล่นตามกฎ
[ Woman ] Although I am not a rabbi, in these circumstances...มันจำเป็นถึงฉันจะไม่ใช่พระ
Well, no, although I did have an imaginary friend who my parents actually preferred.ก็ใช่แต่ฉันมีเพื่อนในจิตนาการ ซึ่งพ่อแม่ฉันรักมากกว่า

-although- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);

-although- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P)
と言っても[といっても, toittemo] (conj) (uk) although I say; although one might say; although called; (P)
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish ....
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned)

-although- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่าจะห้าม[X] (maēwā ja hā) EN: although it's forbidden FR: bien que ce soit interdit
ทั้ง ๆ = ทั้งๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite FR:
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงแม้[conj.] (theungmaē) EN: though ; although ; even though FR: quoique ; bien que
ถึงแม้ว่า[conj.] (theung maēw) EN: although ; even tough ; albeit FR: quoique ; bien que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -although-
Back to top