ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aircraft-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aircraft, *aircraft*,

-aircraft- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got two more aircraft carriers near Honduras.นอกชายฝั่งของฮอนดูรัส
Neither does the technology to fly the aircraft we saw last night.ไม่มีทั้งเทคโนโลยี่ ที่จะบินยาน แบบที่เราเห็นเมื่อคืน
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... .
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ
An aircraft began shedding parts as it flew over Sea haven -ข่าวสดล่าสุด เครื่องบินชิ้นส่วนหลุดกลางอากาศ ขณะบินอยู่เหนือซีเฮฟเว่นเมื่อครู่
Mexico City officials as well as U. S. Officials have confirmed that these are not aircraft from either government's air force.ทางการเม็กซิโกและสหรัฐฯ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อากาศยานของตน รวมทังกองทัพอากาศสหรัฐด้วย
Tony, escort agent Todd off this aircraft and close the hatch.แต่รู้ไว้ ว่าเพราะฉันไม่อยากเสียเวลายิงคุณ
We need anti aircraft fire!เราต้องการปืนต้านเครื่องบินรบ!
We hold it down for a few days until we can signal our aircraft to pick us up.ยึดไว้สัก 2-3 วัน จนกว่าจะส่งสัญญานให้เครื่องบิน
It's gonna take a hell of a lot more than gunpowder to get this particular aircraft in the air.มันต้องเอาอะไรที่มากกว่าดินปืนมาเพื่อ... ...ขับเคลื่อนอากาศยานลำนี้ ให้ไปในอากาศ
Are there any aircraft orbiting the city?มีเครื่องบินเข้ามา ในเขตเมืองหรือยัง? เปลี่ยน!

-aircraft- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, 航母] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 航空母舰 / 航空母艦] aircraft carrier
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, 小鹰号 / 小鷹號] Kitty Hawk (US aircraft carrier)
尼米兹号[Ní mǐ zī hào, ㄋㄧˊ ㄇㄧˇ ㄗ ㄏㄠˋ, 尼米兹号 / 尼米茲號] Nimitz class, US nuclear-powered aircraft carrier, 8 in commission since 1975
核动力航空母舰[hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 核动力航空母舰 / 核動力航空母艦] nuclear-powered aircraft carrier

-aircraft- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアクラフト[, eakurafuto] (n) aircraft
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
原子力空母[げんしりょくくうぼ, genshiryokukuubo] (n) nuclear-powered aircraft carrier
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
対潜哨戒機[たいせんしょうかいき, taisenshoukaiki] (n) antisubmarine aircraft
灯火管制[とうかかんせい, toukakansei] (n) blackout (to prevent being seen by enemy aircraft during a nighttime air raid)
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft
空母[くうぼ, kuubo] (n) (abbr) (See 航空母艦・こうくうぼかん) aircraft carrier; (P)
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft
航空母艦[こうくうぼかん, koukuubokan] (n) aircraft carrier; (P)
迎撃機[げいげきき, geigekiki] (n) interceptor; interceptor aircraft
通常型空母[つうじょうがたくうぼ, tsuujougatakuubo] (n) conventional aircraft carrier (i.e. non-nuclear)

-aircraft- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūan) EN: aboard aircraft aboard FR: à bord d'un avion
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūan) EN: model aircraft FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
การซ่อมบำรุงอากาศยาน ; การซ่อมบำรุงเครื่องบิน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: aircraft maintenance ; aviation Maintenance FR: maintenance aéronautique [f]
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx) ; aéroplane [m] (vx) ; appareil [m]
เครื่องบินโดยสาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: passenger aircraft ; passenger plane ; aeroplane ; airplane (Am.) FR: avion de transport de passagers [m] ; avion de ligne [m]
เครื่องบินขนส่งทางทหาร[n. exp.] (khreūangbin) EN: military transport aircraft ; military cargo aircraft FR: avion de transport militaire [m]
เครื่องบินความเร็วเหนือเสียง[n. exp.] (khreūangbin) EN: supersonic aircraft FR: avion supersonique [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
เครื่องยนต์อากาศยาน[n. exp.] (khreūangyon) EN: aircraft engine FR: moteur d'avion [m]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākā) EN: aircraft parking bay FR:
โมเดลเครื่องบินรบ[n. exp.] (mōdēn khreū) EN: military aircraft model ; fighter plane model FR:
นายช่างอากาศยาน[n. exp.] (nāi chāng ā) EN: aircraft mechanic FR:
พิสัยบิน[n. exp.] (phisai bin) EN: aircraft range ; range FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
พิสัยการบิน[n. exp.] (phisai kān ) EN: aircraft range ; range FR: rayon d'action [m] ; distance de vol [m]
ผู้ผลิตอากาศยาน[n. exp.] (phūphalit ā) EN: aircraft manufacturer FR: constructeur aéronautique [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit k) EN: aircraft manufacturer FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
เรือบรรทุกอากาศยาน[n. exp.] (reūa banthu) EN: aircraft carrier FR:
เรือบิน[n. exp.] (reūa bin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane FR: avion [m]

-aircraft- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft
Katapultflugzeug {n}catapult aircraft
Verkehrsflugzeug {n}commercial aircraft
Modellflugzeug {n}model aircraft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aircraft-
Back to top