ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aimlessly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aimlessly, *aimlessly*,

-aimlessly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง,
And at the exact same time, the ship came to a dead stop, and now we're floating aimlessly in empty space.และเป็นเวลาเดียวกันกับ ที่ยานมาหยุดอยู่ตรงนี้ และตอนนี้เราลอยอยู่อย่างไม่มีจุดหมาย
We've been driving around aimlessly for hours.เราขับรถวนมาเป็นชั่วโมงแล้วนะ
He couldn't put it behind him and wandered aimlessly for years.เขาก็หันหลังให้กับทุกอย่างและเก็บตัวเงียบมาตั้งหลายปี
And "helping the cops" sounds better than "I've been driving aimlessly in my truck because I don't know what the fuck else to do."ขับรถอย่างไร้จุดหมาย เพราะไม่รู้จะทำห่าอะไรได้มากกว่านี้

-aimlessly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position

-aimlessly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly
ふらり[, furari] (adv) aimlessly
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly
遊行[ゆぎょう, yugyou] (n) (1) (See 遊行・ゆぎょう・1) wander; walking for pleasure; (vs) (2) (See うかれ歩く) to gad around; to walk aimlessly

-aimlessly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
คว้าง[adv.] (khwāng) EN: aimlessly FR:
คว้าง ๆ = คว้างๆ[X] (khwāng-khwā) EN: floating aimlessly FR:
เคว้งคว้าง[adj.] (khwēngkhwān) EN: adrift ; drifting ; floating aimlessly FR:
กระเซอะกระเซิง[adv.] (krasoekraso) EN: aimlessly ; blindly FR:
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutm) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat FR:
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie FR:
ตุหรัดตุเหร่[adv.] (turatturē) EN: aimlessly ; wandering about ; roaming around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aimlessly-
Back to top