ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-agilely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agilely, *agilely*,

-agilely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaē) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely FR: activement ; lestement
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly FR: agilement ; avec agilité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -agilely-
Back to top