ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*agilely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agilely, -agilely-

*agilely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agilely (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. elegantly, beautifully Ops. awkwardly

*agilely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaē) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely FR: activement ; lestement
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly FR: agilement ; avec agilité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *agilely*
Back to top