ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aggressive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aggressive, *aggressive*,

-aggressive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
I think there's something aggressive about it...ฉันว่ามีความก้าวร้าวอยู่ในที
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น
The more aggressive you are, the more likely you'll score points.ยิ่งนายรุกมากเท่าไหร่ นายก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น
Did anyone ever tell you, you play a very aggressive game?ไม่เคยมีใครบอกคุณเหรอ ว่าที่คุณทำอยู่นี่มันก้าวร้าว
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
It is a chance to be more aggressive in your tactics.โอกาสดีที่จะปรับกลยุทธ์ ให้กราดเกรี้ยวกว่าเดิม
Su-jin likes an aggressive guy.ความจริงแล้ว... คุณมาทำอะไรที่นี่?
We can be even more aggressive with the chemo and radiation than the last time.เราทำคีโมและฉายแสง เพิ่มจากครั้งที่ผ่านมาได้
You don't think the women will be aggressive enough, or be good enough at science,they'll be too emotional.คุณไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีความมั่นใจพอ หรือดีพอทางด้านวิทยาศาสตร์ พวกเธอใช้อารมณ์มากเกินไป
If it's aggressive enough,It might have gotten Past the steroids.If it's aggressive enough, It might have gotten past the steroids.

-aggressive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n) aggressive
向こう気[むこうき, mukouki] (n) aggressive
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive
高姿勢[こうしせい, koushisei] (adj-na,n) high profile; aggressive attitude

-aggressive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการก้าวร้าว[n. exp.] (ākān kāorāo) EN: aggressive nature FR: nature aggressive [f]
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
หัวรุนแรง [adj.] (hūarunraēng) EN: radical ; aggressive ; extremist ; hotheaded FR: radical ; extrême
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor FR: personne agressive [f]
พฤติกรรมก้าวร้าว[n. exp.] (phreuttikam) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.) FR: comportement agressif [m]
รุกราน[adj.] (rukrān) EN: invasive ; aggressive FR: agressif ; invasif
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
ทางเลือกเชิงรุก[n. exp.] (thāng leūak) EN: aggressive alternative FR:
อุกอาจ[adj.] (uk-āt) EN: outrageous ; offensive ; aggressive FR: audacieux ; téméraire
วู่วาม[v.] (wūwām) EN: act hastily ; act aggressive toward FR:
อย่างรุนแรง[adj.] (yāng runraē) EN: strong ; severe ; aggressive ; harsh FR:

-aggressive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
Feministin {f} | aggressive Feministin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aggressive-
Back to top