ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-afterward-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น afterward, *afterward*,

-afterward- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They informed me afterward that I had saved the child.พวกเขาบอกฉันทีหลังว่า ฉันช่วยเด็กไว้ได้
But afterward I stopped at a bar.แต่แล้วฉันไปนั่งดื่มอยู่ที่บาร์
Well, maybe afterward we can all go for a beer or something.งั้นหลังจากนี้เราค่อยไปหาเบียร์ หรืออย่างอื่นดื่มกันก็ได้
I figure we could drive down and then maybe afterward we could stick around and have dinner.ผมคิดว่า เราอาจขับรถไป หลังจากนั้นก็ อาจหาอะไรทำแถวๆนั้น และกินมื้อค่ำกันสักหน่อย

-afterward- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -afterward-
Back to top