ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-affront-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affront, *affront*,

-affront- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง!
As an affront to life itself.ด้วยมันเป็นการดูหมิ่นชีวิต
That's a personal affront to someone who's dedicated their life to nurturing real musicians. Well, shouldn't it?เพราะว่าเขาดูหมิ่น ใช่ ผมควรจะโกรธไหมล่ะ
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว
This affront to justice and decency cannot go unanswered.การดูหมิ่นความยุติธรรมและความดีงามต้องได้รับการตอบสนอง
And for you to insinuate that he would abandon his parental responsibilities at a delicate time in my personal development is an affront to my sense...ถึงแม้ว่าจะมีภาพพจน์ไม่ดีก็ตาม. -แซบดี. แก.ขี้เถ้าบุหรี่ของพ่อฉัน
You are an affront to God when you deny that.แกดูหมิ่นพระเจ้า เมื่อแกปฏิเสธเรื่องนั้น
I think... our beauty... was an affront to the gods.ฉันคิดว่า ความงามของพวกเรา ลูกอยากคุยเรื่องนี้ไหม?
A direct affront to your grandfather and his interests in Boston.เป็นการหยามหน้าปู่ของเจ้าโดยตรง และผลประโยชน์ของเขาในบอสตัน
Many, like the Protestant reformer Martin Luther took this idea as a scandalous affront to scripture.จำนวนมากเช่นปฏิรูป โปรเตสแตนต์มาร์ตินลูเธอร์ เอาความคิดนี้เป็น ปรามาสอื้อฉาวคัมภีร์

-affront- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -affront-
Back to top