ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-affected-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affected, *affected*,

-affected- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาถั่ว (n.) eye affected by cataract See also: opaque spot on the cornea Ops. ตาดี
เมา (v.) be affected by motion sickness See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The most important is that Fletcher cannot be affected by this.ที่สำคัญ.. ต้องไม่กระทบกับเฟลทเชอร์
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม
Have you heard the rumors... that Cane's books have affected certain readers?คุณเคยได้ยินข่าวลือที่ว่า หนังสือของเคนมีอิทธิพลกับผู้อ่านบ้างมั้ย
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ
It hasn't affected our relationship in any way. She just came to apologise.มันไม่มีผลอะไรกับความสัมพันธ์ของเราหรอก หล่อนมาเพื่อขอโทษน่ะ
He was affected by the cloud like us.เขาได้รับผลกระทบเหมือนเรา.
It seems this has greatly affected him.ดูเหมือนเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อพระองค์มาก
First, let me say our hearts go out to all of those affected by this tragedy.การสืบส่วนอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย. มันเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อน คดีอาชญากรรม.
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้
You're not the only one affected by this.คุณไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
I thought that only affected werewolves.ฉันนึกว่าใช้ได้แค่กับมนุษย์หมาป่า
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน

-affected- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, 受潮] damp; affected by damp and cold
拔毒[bá dú, ㄅㄚˊ ㄉㄨˊ, 拔毒] draw out pus by applying a plaster to the affected area

-affected- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile
作り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face
局部[きょくぶ, kyokubu] (n,adj-no) (1) part; section; (2) affected region; (3) genitals; private parts
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
患部[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P)
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
気取り屋[きどりや, kidoriya] (n) snob; affected person
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving
被災地区[ひさいちく, hisaichiku] (n) stricken area; affected district
関係当事者[かんけいとうじしゃ, kankeitoujisha] (exp) affected party; party concerned

-affected- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
ได้รับผล[adj.] (dāi rap pho) EN: affected ; subject to FR: sujet à
ได้รับผลกระทบ[adj.] (dāi rap pho) EN: affected FR: affecté
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected FR: être maniéré ; affecter
โดนของ[v. exp.] (dōn khøng) EN: be affected by a spell/black magic FR:
ดูดดื่ม[v.] (dūtdeūm) EN: be affected ; be touched ; be impressed FR:
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
จีบปากจีบคอพูด[v. exp.] (jīppākjīpkh) EN: speak in an affected way ; sweet-talk FR:
กะริงกะเรียด[v.] (karingkarīe) EN: be affected FR:
เข้าเลือด ; เข้าเลือดเข้าเนื้อ[v.] (khaoleūat ;) EN: lose ; suffer a loss ; be affected FR:
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
กระแดะ[v.] (kradae) EN: be affected FR:
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
กระแด้แร่[adj.] (kradaēraē) EN: affected FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระตุก[v.] (kratuk) EN: be affected by spasms ; twitch FR:
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrat) EN: coquettish ; girlish ; affected FR: coquet
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
กรีดนิ้ว[v. exp.] (krītniu) EN: do a thing in an affected manner ; use the fingers daintily ; gesture with the fingers FR:
รับเคราะห์[v. exp.] (rap khrǿ) EN: be the victim ; suffer ; get the blame ; be affected FR:
สะดิ้ง[adj.] (sading) EN: affected ; cutesy ; vivacious ; full ol verve ; effeminate ; swishy (inf.) FR:
สะดุ้งสะดิ้ง[adj.] (sadungsadin) EN: affected ; cutesy ; vivacious ; full ol verve ; effeminate ; swishy (inf.) FR:
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
ตาลอ[n.] (tālø) EN: eye affected by cataract FR:
ตาถั่ว[n.] (tāthūa) EN: failing eyesight ; eye affected by cataract FR:
ตระอาล[adj.] (tra-ān) EN: affected ; shaken FR:
ตุ้งติ้ง[adj.] (tungting) EN: affected ; prissy ; girlish FR:
ไหวหวั่น[adj.] (waiwan) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
หวั่นไหว[adj.] (wanwai) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR: sensible (à)
ยับยาน[v.] (yapyān) EN: be shaken ; be affected FR:

-affected- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -affected-
Back to top