ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adversity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adversity, *adversity*,

-adversity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด
No. Look, we've all faced adversity before, and we've come out stronger on the other end.เราเคยเจอยิ่งกว่านี้ ยังผ่านมาได้
It's a company where adversity is overcome.เราเป็นบริษัท ที่ช่วยเอาชนะเคราะห์ภัยทั้งหลาย
A little adversity can actually be good for you.ความทุกข์เล็กๆน้อยๆ /N เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธอจริงๆ
Turns out my essay about overcoming adversity while maintaining a straight-A average during a teen pregnancy really turned on the admissions boards.ปรากฎว่าเรียงความของฉัน ที่เกี่ยวกับการเอาชนะความทุกข์ยาก ในขณะที่ต้องรักษาเกรดให้ A ตลอด ทั้งๆที่ท้อง มันซาบซึ้งใจ
Look, no matter what adversity we face, we stand for what is right.ฟังนะ, ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไร เราจะสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
He says he deals with conflict and adversity easily, though.เขาพูดว่าเขาจัดการกับ ความขัดแย้งและความทุกข์ยาก ได้อย่างง่ายดาย
Not ghosts and storybook legends, people who faced adversity and overcame it.ไม่ใช่ผี หรือตำนานในนิทาน แต่เป็นผู้คนที่เผชิญปัญหาแล้วเอาชนะมาได้
And because of that, he never really learned to handle adversity in an adult way.และเพราะอย่างงั้น เขาเลยไม่เคยเรียนรู้ การรับมือกับความลำบากแบบผู้ใหญ่

-adversity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc

-adversity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations

-adversity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาปเคราะห์[n.] (bāppakhrǿ [) EN: misfortune ; bad luck ; adversity FR: malchance [f]
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา[n. exp.] (khwām chalā) EN: Adversity Quotient (AQ) FR:
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity FR:
ตาร้าย[n.] (tārāi) EN: adversity FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adversity-
Back to top