ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-advancement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น advancement, *advancement*,

-advancement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess you just don't want advancement bad enough.ฉันว่านายไม่ค่อยกระตือรือร้นเลย
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว!
They're a burden to the advancement of the white race.พวกเขาขัดขวางการก้าวหน้าของคนขาว
I've never underestimated Kraven's lust for advancement but Viktor believed him and that's all that matters.ฉันจะไม่ดูถูกว่าคราเว่นปราถนาการเลื่อนขั้น แต่วิกเตอร์เชื่อเขา มันสำคัญที่ตรงนั้น
I'm running on a platform of moral, mental, and social advancement through good deeds.เป็นผลกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน หนูต้องรีบไปที่เวทีพูดเกี่ยวกับศีลธรรม,ความเชื่อถือ
But with proper funding and research, we can stop the advancement of this disease.แต่รากฐานที่ถูกต้องและศึกษาค้นคว้า พวกเราสามารถหยุดความเจ็บป่วยให้รุนแรงขึ้นได้
The possibilities for the advancement of scienceความเป็นไปได้สำหรับความรุ่งโรจน์ของวิทยาศาสตร์
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ?
The first school in the history of Korea to be backed by the president, who believed that economic advancement was more important than education, and even went to make special laws to accommodate the school.โรงเรียนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี, ผู้ที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้น มีความสำคัญกว่าการศึกษา จนกระทั่งมีการร่างกฏหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อโรงเรียนแห่งนี้
In recognition of the many contributions we at IPS have made to the advancement of criminal investigative sciences in recent years we are to receive a certificate of commendation from the National Police Agency.เรา,IPS ได้รับการยอมรับอย่างมากจากการช่วยเหลือ การสืบสวนคดีที่ผ่านๆมา กรมตำรวจจึงจะมีการมอบรางวัลให้กับเรา
The loss of both units will be a setback to the advancement of the project...การเสียทั้งสองเครื่องไปส่งผลให้แผนการที่วางไว้ล่าช้า แต่ถึงอย่างนั้น...
Okay, the counselors at Advancement House, they were quizzing me about my mother and my father, right?โอเค ที่ปรึกษา ที่สนง.พัฒนาสังคมน่ะ พวกเขาถามหนูเรื่องแม่กับพ่อ ใช่ไหม?

-advancement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
昇叙[しょうじょ, shoujo] (n,vs) promotion; advancement
栄進[えいしん, eishin] (n,vs) promotion; advancement
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement
立身栄達[りっしんえいたつ, risshin'eitatsu] (n,vs) success in life; advancement in life; rising in the world
進学率[しんがくりつ, shingakuritsu] (n) rate of advancement to the next higher level of education

-advancement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen ) EN: career advancement ; advancement ; promotion FR: avancement d'échelon [m]
ความเจริญ[n.] (khwām jaroē) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
ความก้าวหน้า[n.] (khwām kāonā) EN: progress ; advance ; advancement ; pace FR: avancement [m] ; état d'avancement [m] ; progrès [m] ; développement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -advancement-
Back to top