ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-administer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น administer, *administer*,

-administer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที
Now, Arnold, I'm going to administer Farmer's spanking in private.อาร์โนลด์ ฉันมีเรื่องจะตีก้น ฟาร์มเมอร์เป็นการส่วนตัวหน่อย
The U.S. Government obtained permission from Indian authorities to administer the T-virus vaccine to the nearby communities.รัฐบาลสหรัฐได้รับอนุมัติจากเบื้องบนของทางอินเดีย ให้จัดการเรื่องวัคซีนสำหรับประเทศใกล้เคียง
But the killer would had to have subdued them before he could administer the eyedrops.to indicate physical restraint. None that you could see. That's what this is for.
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย
All I can do is administer morphine, which will induce a coma, but you won't feel any pain.เท่าที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เพียงให้มอร์ฟีน ซึงจะทำให้คุณ ข๊อกไป แต่คุณจะไม่รู้สึกตัว
We were able to administer the charcoal ?ดีที่เราล้างคอคุณด้วยคาร์บอนทันเวลา
And genetics don't lie, even though some doctors who administer paternity tests do.การตรวจทาง พันธุศาสตร์ ไม่สามารถโกหกเราได้ แม้ว่า หมอ บางคนที่ แจ้งว่าใครเป็นพ่อ เป็นคนทำ
I am here to administer your anesthesia.ผมดูแลเรื่องการวางยาสลบครับ
We're going to administer the test and screen blood cells from the syringes for sleeper DNA.เรากำลังทำการทดสอบ แยกแยะเลือดจาก DNA ของสลีปเปอร์
They made me the administer of probate.พวกมันทำให้ฉันได้เป็นผู้จัดการมรดก
When the paramedics come, first thing they do is administer epinephrine.พอรถฉุกเฉินมาถึงพวกเขาฉีดอะฟรีรีนให้กับเขาทันทีเลย

-administer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 救护 / 救護] rescue; administer first-aid

-administer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility
国政を司る[こくせいをつかさどる, kokuseiwotsukasadoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state
応急手当を施す;応急手当てを施す[おうきゅうてあてをほどこす, oukyuuteatewohodokosu] (exp,v5s) to give (a person) first-aid; to administer first aid
政を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state
政務を執る[せいむをとる, seimuwotoru] (exp,v5r) to administer affairs of state; to attend to government affairs
政務を見る[せいむをみる, seimuwomiru] (exp,v1) to administer affairs of state; to attend to government affairs

-administer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารงาน[v. exp.] (børihān ngā) EN: administer ; manage ; conduct the affairs FR:
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām y) EN: administer justice FR:
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
งำเมือง[v. exp.] (ngam meūang) EN: administer a country ; run a country FR: administrer un pays
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
ปกครองประเทศ[v. exp.] (pokkhrøng p) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country FR: gouverner un pays
ถือ[v.] (theū) EN: keep ; administer ; be in charge ; operate FR: diriger
ว่าการ[v.] (wākān) EN: administer ; direct things ; be in charge ; govern FR: administrer ; gouverner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -administer-
Back to top