ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adequate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adequate, *adequate*,

-adequate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His personality flaws. Give me adequate causeชนชั้นของเขา มีตำหนิ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอ
Of course, we have no objections to cooperating if we feel there's adequate cause.แน่นอนว่าเราจะไม่มีการขัดขากันในการทำงาน ถ้าเราต่างก็มีเหตุผลเพียงพอ
Chancellor, we do not have the adequate force...ท่านผู้นำครับ เราไม่มีกำลัง คนเพียงพอ...
And if that informer provides adequate information then that dog of dogs is magically released.และถ้าคนให้ข่าวคนนั้นส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์... . ..ไม่นาน มนต์วิเศษของคนชั่วก็จะถูกปล่อยออกมา
And should provide adequate cover until we reach our destination.พอจะช่วยพลางตัวได้ จนกว่าเราจะถึงที่หมายของเรา
I.e.,I couldn't become Green Lantern unless I was chosen by the Guardians of Oa, but given enough start-up capital and an adequate research facility,I could be Batman.ยกตัวอย่างนะ ฉันเป็นกรีนลาเดิน ไม่ได้ถ้าไมได้รับเลือกจากผู้ปกครองOa แต่ถ้าฉันเป็นนายทุนของเมืองและมีเครื่องมือที่เพียงพอ ฉันสามารถแบทแมน
She looks too tough and adequate as hell.เธอดูยากเกินไปและเพียงพอเป็นนรก
Please find adequate accommodationโปรด ค้นหา สิ่งของที่ อำนวยความสะดวก
What both of you lack are adequate communication skills.พวกเธอนี่ขาดทักษะการสื่อสารกันซะจริงนะ
Let's just give them adequate lessons to pass the time.เราต้องให้บทเรียนที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อจะผ่านเวลานั้นไป
The Chinese army didn't have adequate weapons to destroy the enemy's tanks, so they employed a tactic from ancient warfare.ทหารจีนไม่มีอาวุธที่เพียงพอ ที่จะทำลายรถถังของศัตรู ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ยุทธวิธีจากสงครามโบราณ
You two were such an adequate stick.นายสองคน เป็นไม้ได้เหมาะมากเลยล่ะ

-adequate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)

-adequate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate FR: complet
กระแสเงินสดที่เพียงพอ[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: adequate cash flow FR:
เพียงพอ[adj.] (phīengphø) EN: sufficient ; adequate FR: suffisant
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice FR: suffire
พอ[adj.] (phø) EN: sufficient ; adequate FR: suffisant
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; self-sufficient ; adequate ; ample FR: suffisant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adequate-
Back to top