ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ablaze-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ablaze, *ablaze*,

-ablaze- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sources tell us the plane was deliberately set ablaze by the cdc after all passengers' remains had been removed...แหล่งข่าวแจ้งว่า\ เครื่องบินถูกจุดไฟเผา โดย จนท.ซีดีซี หลังจากซากศพของผู้โดยสาร
Police officers were injured and Jacobi's home was set ablaze during the violent course of the capture.ตำรวจหลายนายบาดเจ็บ และบ้านของจาโคบี้ก็ถูกไฟไหม้... ... ขณะเกิดการชุลมุนล้อมจับ
Looks like serena's ablaze on a path to punishment.ดูเหมือนเซรีน่าจะติดกับ ไปในเส้นทางของการลงโทษซะแล้ว
Merely hours after the British invaded, the city was set ablaze in the Great Fire of New York, the cause of which remained a mystery... until now.หลังพวกอังกฤษบุกเข้ามาไม่กี่ชั่วโมง เมืองนี้ก็ถูกเผาไหม้ โดยไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งนิวยอร์ค สาเหตุของมันยังเป็นปริศนา

-ablaze- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
燎原[りょうげん, ryougen] (n) agricultural burning; setting a field ablaze

-ablaze- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
โพลง[adj.] (phlōng) EN: glaring ; stark ; ablaze FR: flamboyant

-ablaze- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flamme {f} | in Flammen stehen | in Flammen stehendblaze | to be a blaze | to be ablaze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ablaze-
Back to top