ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ในขณะนั้น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ในขณะนั้น, *ในขณะนั้น*,

-ในขณะนั้น- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He appeared to be fleeing the crime scene at the time,but I know now he was not.เขาถูกพบว่าเป็นผู้หลบหนีในที่เกิดเหตุ ในขณะนั้น แต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่
Why don't you two discuss that while I go on break?ทำไมคุณทั้งสองไม่คุยกัน ในขณะนั้น ฉันจะไปพัก?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ในขณะนั้น-
Back to top