ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-แออัด-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แออัด, *แออัด*,

-แออัด- ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inner city (n.) บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก Syn. slum, ghetto Ops. suburban

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -แออัด-
Back to top