ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เสริม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เสริม, *เสริม*,

-เสริม- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

-เสริม- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] Thai: เสริม English: to add

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เสริม-
Back to top