ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-พรมแดน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พรมแดน, *พรมแดน*,

-พรมแดน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is near the border. Highway 15.ใกล้ๆ พรมแดน ทางหลวงสาย 15

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -พรมแดน-
Back to top