ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ป่นปี้-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ป่นปี้, *ป่นปี้*,

-ป่นปี้- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ป่นปี้-
Back to top