ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-น่าขัน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าขัน, *น่าขัน*,

-น่าขัน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you rather be a poor old maid? Ridiculous, despised, the butt of jokes?ลูกอยากเป็นสาวโสดจนๆ เหรอไง น่าขัน ถูกเหยียดหยาม มีแต่คนหัวเราะเยาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -น่าขัน-
Back to top