ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ถังแตก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถังแตก, *ถังแตก*,

-ถังแตก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, we--we were broke. I lost my job.โอเค, เราตกงาน ถังแตก ผมสูญเสียงานไป
Boxers all end up the same, beaten, broken and forgotten.ถูกทุบตี ถังแตก และถูกลืม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ถังแตก-
Back to top