ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ตื้นๆ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตื้นๆ, *ตื้นๆ*,

-ตื้นๆ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A sushi present, c'mon, c'monซูชิ ๆ เร็วเข้าๆ ตื่นๆ ๆ
Come on, you two, wake up. Let's go. Come on.ไป ไป ลูก ตื่นๆ ไปนอนกันเร้ว
No. Please wake up. You have to wake up.ไม่ ไม่ ตื่นๆ แม่ต้องตื่น
What's wrong with him? Help him.ท่านประธาน ลืมตาขึ้น ตื่นๆ มีอะไรผิดปกติกับท่านประธาน
Oh, I'm not gonna fall for that old trick, Grace.โอ้ ผมไม่หลงกล ตื้นๆ นั้นหรอกเกรซ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ตื้นๆ-
Back to top