ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*winebibber*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น winebibber, -winebibber-

*winebibber* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winebibber (n.) คนที่ดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *winebibber*
Back to top