ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wigwam*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wigwam, -wigwam-

*wigwam* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wigwam (n.) กระท่อมของอินเดียนแดงทางตะวันออกของอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
wigwam(วิก'แวม,วิก'วอม) n. กระท่อมอินเดียนแดงในอเมริกาที่เป็นหลังคากลมหรือวงรี
English-Thai: Nontri Dictionary
wigwam(n) กระท่อมชาวอินเดียนแดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you have been holed up here or -- or -- or in a wigwam or before that, in some cave, listening to stories, reading books?เพื่อให้คุณได้รับการซ่อนตัวอยู่ที่นี่หรือ-- หรือในกระท่อมชาวอินเดียนแดง หรือก่อนหน้านั้นในถ้ำ ฟังเรื่องราว อ่านหนังสืองั้นเหรอ?
Camping in a wigwam?ฉันไม่ได้กำพร้านะฉันจะทำอะไรได้?

*wigwam* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィグワム[, uiguwamu] (n) wigwam (North American Indian tent) (alg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wigwam*
Back to top