ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*whomever*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whomever, -whomever-

*whomever* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whomever (pron.) ใครก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบท) See also: ผู้ใดก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบท)
English-Thai: HOPE Dictionary
whomever(-เอฟ'เวอะ) pron.กรรมการกของ whoever
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From this day forth, the princess shall marry whomever she deems worthy.ตั้งแต่วันนี้ไป เจ้าหญิงจะแต่งงาน กับใครก็ได้ที่เธอเห็นว่าเหมาะสม
I'll socialize with whomever I please.ฉันจะคบกับใครก็ได้ที่ฉันต้องการ
But the state of Florida, whomever wins there wins the White House.แต่ที่รัฐฟลอริดา ใครก็ตามที่ชนะที่นั่น ก็จะชนะและได้ทำเนียบขาวไป
I'll bet it was great to start all over - where no one knows your name and you can do anything you want with whomever you want.ก็ดีนี่ เธอจะได้ทำอะไร ตามใจตัวเอง เพราะอยู่ที่นี่ ไม่มีใครรู้จักเธอ จะทำอะไร กับใคร ก็ได้
Sir, whomever you are, you don't have the right.คุณครับ ไม่ว่าคุณจะคือใคร คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้
Okay, look, the sooner we get the Cipher back, the sooner you can have the Intersect removed, and the sooner you can be free to live whatever life you choose with whomever you choose.โอเค,ฟังนะ ยิ่งเราได้ไซเฟอร์คืนมาเร็วแค่ไหน เราก็จะเอา intersect ออกได้เร็วแค่นั้น และคุณก็จะเป็นอิสระ
He or she or whomever will not only get an 8 X 10 glossy photo right beside Moses Finkelstein, EMPLOYEE OF THE MONTH YOUR NAME HERE the CEO and founder of Buy More,เขาหรือเธอ หรือจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะได้มี รูปอัดมันขนาด 8x10
To whomever I want-- count on it!กับคนที่ฉันต้องการ รอรับได้เลย!
I'll do what i want when i want to whomever i want.ฉันจะทำอะไรกับใครเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันต้องการ
I can hire whomever I want. It's my company.แม่จะจ้างใครก็ได้ นี่มันบริษัทแม่นะ
You're now free to go out and mount whomever you want wish to.คุณเป็นอิสระ ที่จะไปไหนและทำอะไร กับใครที่คุณต้องการ
You know you're like family to him. I promise we'll find whomever's responsible.คุณก็รู้ ว่าคุณเป็นเหมือนครอบครัวเขา ผมสัญญาว่าจะ

*whomever* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誰彼無しに[だれかれなしに, darekarenashini] (exp) to whomever; to anybody at all

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *whomever*
Back to top