ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*westward*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น westward, -westward-

*westward* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
northwestward (adj.) ซึ่งหันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ Syn. northwest
northwestward (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestwards (adv.) ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
southwestward (adj.) มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward (adv.) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward (n.) ทิศตะวันตกเฉียงใต้
westward (adj.) ซึ่งไปทางทิศตะวันตก Syn. to the west, westbound
westward (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก
westward (n.) ทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตก See also: ตำแหน่งทางทิศตะวันตก
westwardly (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก Syn. westward
westwards (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก Syn. westward
English-Thai: HOPE Dictionary
westward(s) (เวสท'เวิรดซฺ) adj.,adv. ไปทางหรืออยู่ทางตะวันตก n. ตะวันตก
English-Thai: Nontri Dictionary
westward(adj,adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
westwards(adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As in, uh, "Land ho!" or, uh, "Westward ho!"สู่ปลายทาง ไม่ใช่สิ่งของ แบบว่า ฮั่นแน่ ดินแดน หรือ ฮั่นแน่ แดนตะวันตก
I'm going to send the side of the tree that migrated westward, and do not say I did not warn you.เดี๋ยวฉันจะส่งแบบขนาดย่อมๆไปให้ และอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกัน
The westward wind carried the volcanic ash over India, where it fell out in a smothering blanket over the subcontinent.ไปทางทิศตะวันตกลมดำเนิน เถ้าภูเขาไฟทั่วอินเดีย, ที่มันหลุดออกมาในผ้าห่มกลั้น มากกว่าทวีป
When Aegon Targaryen turned his eye westward and flew his dragons to Blackwater Rush...เมื่อเอกอน ทาร์แกเรี่ยน เปลี่ยนสายตาสู่ทางตะวันตก และควบขี่มังกรสู่อ่าวแบล๊ควอเตอร์
So when they saw that the persecution continued, even here well, that started a long and painful migration westward.พอพวกเขาเห็นว่าการประหารชีวิต ยังคงมีแม้แต่ที่นี่ ตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีการอพยพ ที่ยาวนานไปยังัฝ่งตะวันตก
The enemy has encircled us and we can only escape westwardเราตกอยู่ในวงล้อม มีเพียงช่องว่างทางตะวันตก
Her path takes her westward.นางเดินทางไปทางตะวันตก

*westward* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向西南[xiàng xī nán, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ ㄋㄢˊ, 向西南] southwestward
向西[xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ, 向西] westward

*westward* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
以西[いせい, isei] (n,n-suf) west of; and westward
西漸[せいぜん, seizen] (n,vs) westward advance
西遊[せいゆう;さいゆう, seiyuu ; saiyuu] (n,vs) westward trip; trip to the West

*westward* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südwesten {m} | nach Südwestensouthwest | southwestwardly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *westward*
Back to top