ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*watermelon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watermelon, -watermelon-

*watermelon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watermelon (n.) แตงโม
English-Thai: HOPE Dictionary
watermelon(วอ'เทอะเมลเลิน) n. แตงโม
English-Thai: Nontri Dictionary
watermelon(n) แตงโม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตงโม (n.) watermelon
โม (n.) watermelon Syn. แตงโม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Japan... young watermelons are grown in wooden boxes so they can become... square watermelonsที่ญี่ปุ่นน่ะ... เมล่อนยังโตได้ในกล่องสี่เหลี่ยมเลย ดังนั้น พวกเค้า ก็จะ...
Trying to push a watermelon Through a garden hose.พยายามที่จะดันแตงโม สวนต้องฉีดน้ำด้วยสายยาง
Can a pumpkin turn into a watermelon by drawing lines on it?ฟักทองจะกลายเป็นแตงโมไปได้ยังไง ไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอ?
Your wife is going to be pushing a watermelon out of her boy-howdy in five months.เมียคุณต้องเบ่งลูกแตงโม ออกมาจากตัวเธอ ในอีกห้าเดือน
Come, there's ice-cold watermelon inside.มาสิจ๊ะ มีแตงโมเย็นๆให้ทานข้างใน
Wait, uh, Mrs. Scavo, can we get our watermelon back?เดี๋ยวคุณนายสกาโว ขอแตงโมเราคืน
Jellybean. Watermelon. Marshmallow.เจลลี่บีนส์ แตงโม มาร์ชเมลโลว เพรทเซล ซูชิ..
Are these really watermelons? Yeah.นี่แตงโม ใช่ไหมครับ ?
People are gonna log on because after all the cake and watermelon, there's a chance they're actually gonna...คนจะล็อกอินเพราะว่า หลังจากได้รู้จักและคุยกัน มันมีโอกาสที่จะ...
It's like a watermelon rind.อย่างกับเปลือกแตงโมแน่ะ
Hello, Mother. I just took a walk around the block with wet hair and swallowed a watermelon seed at lunch.ดีแม่ ผมเดินไปรอบตึกทั้งผมเปียก..
For my closing statement, I'm thinking about smashing a watermelon with a hammer.เดี๋ยวก็รู้ พอพูดจบ ฉันกำลังคิดว่า จะเอาค้อนมาทุบแตงโมซะหน่อย

*watermelon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西瓜[xī guā, ㄒㄧ ㄍㄨㄚ, 西瓜] watermelon

*watermelon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターメロン[, uo-ta-meron] (n) watermelon
田助すいか;田助スイカ[でんすけすいか(田助すいか);でんすけスイカ(田助スイカ), densukesuika ( ta jo suika ); densuke suika ( ta jo suika )] (n) (uk) black-skinned variety of watermelon
種なし西瓜;種なしスイカ;種無しスイカ;種無し西瓜[たねなしすいか(種なし西瓜;種無し西瓜);たねなしスイカ(種なしスイカ;種無しスイカ), tanenashisuika ( tane nashi suika ; tane nashi suika ); tanenashi suika ( tane nash] (n) seedless watermelon
西瓜(P);水瓜[すいか(P);スイカ(P), suika (P); suika (P)] (n) watermelon; (P)
西瓜割り[すいかわり, suikawari] (n) watermelon splitting (game)

*watermelon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวยจี๊ [= ก๋วยจี๊ = ก๊วยจี๊]][n.] (kūayjī) EN: dried watermelon seeds FR:
โม[n.] (mō) EN: watermelon FR:
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng ) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon FR: chair de pastèque [f]
นกกระทา [n. exp.] (nok krathā) EN: Aluminum plant ; Watermelon pilea FR:
แตงโม[n.] (taēng mō) EN: watermelon FR: pastèque [f] ; melon d'eau [m]
แตงโมกินรี[n. exp.] (taēng mō Ki) EN: Kinaree watermelon ; watermelon Kinaree FR:
แตงโมอ่อน[n. exp.] (taēng mō øn) EN: young watermelon FR:
ทหารแตงโม[n. exp.] (thahān taēn) EN: watermelon soldiers ; members of the armed forces sympathetic to the red shirt cause FR: soldats pastèques [mpl]
อุลิด[n.] (ulit) EN: watermelon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *watermelon*
Back to top