ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wait on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wait on, -wait on-

*wait on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait on (phrv.) คอยอยู่ See also: ยังคอย
wait on (phrv.) คอยสักครู่ Syn. wait up
wait on (phrv.) คอยรับใช้ / บริการ Syn. wait upon
wait on (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait on (phrv.) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ในภัตตาคาร) Syn. wait upon
wait on (phrv.) เป็นผลจากบางสิ่ง Syn. wait upon
wait on someone hand and foot (idm.) คอยรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง
wait on table (idm.) คอยบริการ Syn. wait at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยโอกาส (v.) wait one´s chance See also: wait for a right time, bite one´s time Syn. คอยจังหวะ, รอโอกาส
รอโอกาส (v.) wait one´s chance See also: wait for a right time, bite one´s time Syn. คอยจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait one minute.เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน
Will you wait one minute to save worlds?-รอนาทีเดียว... เพื่อกอบกู้โลกใบนี้
Wait on set, just wait on set.อยู่ตรงนั้น แต่รออยู่ตรงนั้น
Putting in for two weeks off to wait on you hand and foot?เขาลางาน 2 อาทิตย์ ไปรองมือรองเท้าเธอ
I'll have to ask you to wait on the curb with the rest of the trash.คงต้องขอให้นายออกไปรอ ข้างนอกกับถังขยะ
You won't have to wait on tables. I'll be there lookin' out for you. Iคุณไม่เป็นสาวเสิร์ฟหรอก ผมจะคอยดูแลคุณเอง
Mr Fulton, Your Excellency, sir, would it be okay if we draw straws to see who has to wait on Sharpay?คุณฟอลตันครับผม เราขอจับไม้สั้นไม้ยาวได้ไหมครับ ว่าใครจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารชาร์เพย์
We should find another anomaly wait on the other side until it's safe.เราน่าจะหาประตูมิติอันใหม่ หลบอยู่อีกด้านนึง จนกว่าที่นี่จะปลอดภัย
Hey, I want this above board. Use restraint. Wait on the warrant.นี่ ผมต้องการให้มันถูกต้องทุกอย่าง ยั้งใจไว้ รอหมายค้นก่อน
Well, of course not. I'll wait on the porch till it's over.ถ้างั้น ฉันจะรอที่ระเบียงและกันจนกว่างานจะเลิก
Just be here for ya as soon as i possibly could cause you know, you know how I like to wait on you hand and fuckin foot..มาถึงที่นี่ทันทีที่ทำได้ เพราะนายรู้ นายรู้ฉันชอบที่จะรอนาย
Will you just wait one minute there, Mr. Frost?ฟังผมสักนาทีได้มั้ย คุณฟรอสต์

*wait on* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, 伺] wait on

*wait on* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone
身の回りの世話をする[みのまわりのせわをする, minomawarinosewawosuru] (exp,vs-i) to wait on someone hand and foot; to take personal care of someone

*wait on* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินโต๊ะ[v.] (doēnto) EN: serve at the table ; serve ; wait on a table FR: servir à table
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
ถึงคิว[v. exp.] (theung khiu) EN: wait one's turn FR:
ติดตาม[v.] (tittām) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail ; tail FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
เยี่ยมเยียน[v.] (yīemyīen) EN: visit ; call upon ; wait on FR: visiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wait on*
Back to top