ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vouchsafe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vouchsafe, -vouchsafe-

*vouchsafe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vouchsafe (vt.) ยินยอมให้ Syn. grant, concede, accord
vouchsafement (n.) การอนุญาต See also: การยินยอม Syn. grant
English-Thai: Nontri Dictionary
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vouchsafe*
Back to top