ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*volubly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น volubly, -volubly-

*volubly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volubly (adv.) อย่างพูดมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลอด (v.) talk volubly See also: talk pleasantries Syn. พลอดพร่ำ, พร่ำพลอด
พลอดพร่ำ (v.) talk volubly See also: talk pleasantries Syn. พร่ำพลอด

*volubly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弁じ立てる[べんじたてる, benjitateru] (v1) to speak eloquently; to talk volubly
言いまくる;言い捲る;言捲る(io)[いいまくる, iimakuru] (v5r,vt) to talk volubly

*volubly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลอด[v.] (phløt) EN: talk volubly ; talk pleasantries ; talk FR: être volubile ; être loquace
พูดเป็นต่อยหอย[v. exp.] (phūt pen tǿ) EN: chatter away ; prattle ; talk volubly FR: être bavard comme une pie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *volubly*
Back to top