ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*visiting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น visiting, -visiting-

*visiting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
visiting (adj.) ซึ่งมาชั่วคราว
visiting card (n.) นามบัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
visiting cardn. บัตรเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
visiting alienคนต่างด้าวที่มาเยือน [ดู alien visitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมุดเยี่ยม (n.) visiting book
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You... you visiting someone around here?คุณ คุณเข้าเยี่ยมชมคนที่อยู่รอบ ๆ ที่นี่ไหม
Seriously, I don't see what's so terrible about Colonel Mustard visiting a house of ill fame.จริงๆ แล้วผมไม่คิดว่าที่ผู้พันมัสตาร์ดทำ มันเป็นอะไรที่แย่หรอกนะ
I'll be out and home soon. Sure I'm only visiting here myself.ฉันจะหมดและบ้านเร็ว ๆ นี้ แน่นอนฉันก็แค่ไปที่นี่ตัว?
So now that I'm married and she's visiting our new house,ตอนนี้ฉันก็แต่งงานแล้ว แล้วแม่ก็มาเยี่ยมที่บ้านใหม่ของเรา
The Grim Reaper's visiting with you.ยมทูตมาเยี่ยมเธอแล้ว
Could you say I was a visiting relative?คุณอาจจะบอกว่าฉันเป็นญาติไป?
I thought you were visiting your parents in Palm Beach.ฉันคิดว่าคุณได้รับการเข้าเยี่ยมชมพ่อแม่ของคุณในปาล์มบีช
Maybe they're not from there, they're visiting. Spacecraft?บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้มาจาก ที่นั่นพวกเขากำลังเยี่ยมชม
Lunacharsky's visiting at Cal Tech. Explain this to me.Lunacharsky ของไปที่แคลเทค
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.เธอไม่รู้หรอกว่าไอ้การนั่งหลับ ในห้องผู้ป่วย 2 เดือน กุมมือเธอไว้ เพื่อหมอจะได้เห็นตาเธอ เหมือนเป็นการสัญญาว่า เธอจะอยู่ในโรงพยาบาล
What is that all about? Anyway, Sheila, she´s visiting and she´s staying here. And so I thought I´d take her to a party and show her a good time.ชีล่ามาเยี่ยมและพักที่นี่เราไปปาร์ตี้
I pride myself on visiting the Taufer Orphanage three times a year... to offer my services as a teacher, as a gesture of support... for those good men of the cloth.ผมภูมิใจที่ได้มาเยี่ยม บ้านเด็กกำพร้า เทาเฟ่อร์ ปีละสามครั้ง เพื่อมาเป็นอาจารย์สอนพวกเด็ก ๆ และ ในฐานะผู้อุปถัมป์...

*visiting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, 巡回演出] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe
名刺[míng cì, ㄇㄧㄥˊ ㄘˋ, 名刺] visiting card; name card
客队[kè duì, ㄎㄜˋ ㄉㄨㄟˋ, 客队 / 客隊] visiting team (at sports event); visiting side

*visiting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores
デイサービス[, deisa-bisu] (n) nursing in the home by visiting nurses (wasei
ビジティングチーム[, bijiteinguchi-mu] (n) visiting team
参入[さんにゅう, sannyuu] (n,vs) (1) entering (the marketplace); introducing (something) to the market; access; (2) (original meaning) visiting a high-class or noble individual; (P)
国入り[くにいり, kuniiri] (n) (1) visiting one's constituency; (2) (arch) feudal lord's return to his estate
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
客員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher
家庭訪問[かていほうもん, kateihoumon] (n) home visitation (esp. a teacher visiting a student's home); home visit; house call
座乗;坐乗[ざじょう, zajou] (n,vs) (commander, visiting dignitary) going on board (warship, plane)
手水鉢[ちょうずばち, chouzubachi] (n) (See 手水舎) stoup or font for ritual cleansing of hands and mouth with water when visiting a shrine or temple
行き来(P);行来;往き来[いきき(P);ゆきき, ikiki (P); yukiki] (n,vs) (1) coming and going; keeping in touch; visiting each other; (2) street traffic; highway; (P)
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
釣り客[つりきゃく, tsurikyaku] (n) visiting angler; fishing visitor
陣中見舞い;陣中見舞[じんちゅうみまい, jinchuumimai] (n) visiting soldiers at the front to provide comfort; visit to (gift for) persons hard at work as a sign of support
集印[しゅういん, shuuin] (n) visiting temples, shrines or tourist spots to collect commemorative seal stamps

*visiting* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไป[n.] (kān pai) EN: going ; visiting FR:
การไปเยี่ยม[n. exp.] (kān pai yīe) EN: visiting FR:
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem kh) EN: visiting patient in hospital FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
นามบัตร[n. exp.] (nāmbat) EN: name card ; business card ; visiting card FR: carte de visite [f] ; bristol [m]
เวลาเยี่ยม[n. exp.] (wēlā yīem) EN: visiting hours FR: heures de visite [fpl]
เวลาเยี่ยมไข้[n. exp.] (wēlā yīem k) EN: visiting hours FR: heures de visite [fpl]

*visiting* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastdozent {m}guest lecturer; visiting lecturer
Besuchszeit {f}visiting hours
Gastprofessor {m}visiting professor
Sprechzeit {f}visiting time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *visiting*
Back to top