ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*viridescent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น viridescent, -viridescent-

*viridescent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viridescent (adj.) ที่มีสีเขียวอ่อน Syn. greenish
English-Thai: Nontri Dictionary
viridescent(adj) มีสีเขียวอ่อน,อมเขียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viridescentสีเขียวอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *viridescent*
Back to top