ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*villously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น villously, -villously-

*villously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
villously (adv.) อย่างปุกปุย See also: อย่างเป็นขนปุย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *villously*
Back to top